1. Zaloguj się do https://console.cloud.google.com/home/dashboard
 2. Idź do Ustawień:
 3. Idź do Service Accounts:
 4. Stwórz konto lub użyj istniejącego:
 5. Podaj dane konta:
 6. Wybierz uprawnienia konta:
  Wymagane role:
  - AutoML Predictor
  - AutoML Viewer
  - Cloud Translation API User
 7. Stwórz klucz:

 8. Po prawej stronie pojawi się okienko:

 9. Ściągnij plik JSON:

  {
  "type": "service_account",
   "project_id": "auto-ml-project-2",
    "private_key_id": "private_key_id",
    "private_key": "KEY_STRING",
    "client_email": "piter-213@auto-ml-project-2.iam.gserviceaccount.com",
    "client_id": "1234567890",
    "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
    "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
    "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
    "client_x509_cert_url":      "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/piter-213%40auto-ml-project-2.iam.gserviceaccount.com"
  }

 10. Wartość klucza zawiera niepotrzebne '\n'. Aby poprawnie użyć klucza wszystkie '\n' powinny być usunięte jak na poniższym przykładzie:

  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMYKEYEXAMPLEgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDijWmME7LKHXmY\nKFbu8o0BtObaZ7nlx7fxyuBepQjNEEOHCN4Wv4G36Z9ZZ3cPtwOe8X2gxkAmOX/E\nNLIPkbOukshZkeiByRE+eGfuiDKr/pt9PmuDGN+rx7q0mGAfmbaB/BnDVHsVVjYw\nQKmulyZs8K4t3YgK9dLZ0aCzC231fkZINCGzisJRA/1xD5a871mlQgKWkZg1soez\n0Cilg4zs4kKDIrA6+YgGMdcYBuTByCZJ99BtODdmiVRgJgS9lT1p6ZQUmXJqORKP\nZlhIh16QAzo4XS2GvVW1s2gG6TDEWziJPpM/7nHyqd9UBxY3L0wuQvaYvuzkS4UA\nXcIJWI6lAgMBAAECggEAB7MzdG/mOzOk5XBMdwRvDV+dj5T2k0IDZqspSRQJERZ2\nbF3I+Mpp3yy22IKDjrYWPTyLPuiPhfdAJs7aPbn0Bl4HJqt4Jky/u0qMuWV4BlX0\nF69KKIk+ngGteTWFVh8SydWpsQvfqCotDa5trT8R6Ogo419G5hExkfbC6jXcVCoB\nnNqstps6devIqfCd2b8xnX/fOfz/J4mQAADeRyMgd3EIDn0cVo/sU8M2wMLgVV+M\nEjt1geWPeNeien/AcEgPM9yy+lATRHIpqOrx8bECXeUTDA+OoxhWbMxnQ1U4o5Wj\nd/+dg+MF05I2tCUYy0jQLlzYE0P6N7YvODXIO2MoGQKBgQD9aazMSEpIn+866sXo\nYT5typ6OCoBYsp/+1DOqueL/uVF4Nv1baFtE6gs+QeKmPsbbaMeEXkKNCUzaF8Ud\nYyojUuGVzqmvx/1sr/czPgzMVPKkdc6+0fs9x4CFPsfeXLfg7hVc//udAHIGYLpB\nCrB07UsXg0syhjzYZJFbeux/ewKBgQDk3YjN5+JBxEG0AzRpcT2QT7zCwclxTyAg\n7Ddnv7V+TL2WN2hwTA7f04FlCZwgJEZwefkuixtfR4tK9U9zuvxDyXnCqk49HATo\nkyfviTr6K1TZar5Z1t/M6GDEWGepcxleWwKhcS5V5DExF2PWB02xC7C7ZruA2thn\ndZblrhvAXwKBgQCiB9+k/tQAe8LLOTIx03vHV7bpu201SYFjvusKTrEGMcgVxZNZ\nzvAMsFlgBWCWS616vRRVXq/O3hN1n505nR5kV6pFz05QRt+Tjy/QY+xq+iXrYig/\neqPabKWQjQPe+gnYmGKwhDyttosx6Mcur1cEbHWHIzwBojNlaWhHxeFR4QKBgQDP\ndV2AQLVhJlTkp48IEcVbnlweMum2k6ItFdL3cdlEPq4Qj/NU8Cz/icseWoKyxA8x\n/+732NMcIE9MyGeYIaRwkh6UbipzzIVKibJGuR/EDCli2BbqexPtu6uT8AsvmA0j\n8d3FmEIHS82nkWtHZOFxHoa6qVpIaJiH2BjL5HJ1gwKBgQDRSXUc4VkiyyF/3KUi\nenl5WZC2gT4pnTlx09UkP5ydC21guGRNyJlfXtZlcq/tPTXc6ZBG0k7p6WUfAK6e\ngBXo5woRrwT4otgblwVv/ZsyQnuRNQ8InUggv7MkSIcpYBhq6uwzB8Cl3xuxtnyH\njutJa1zXWdJER3L5lPkXLvXzhw==\n-----END PRIVATE KEY-----\n",


  Klucz to:
  -----BEGIN PRIVATE KEY-----MYKEYEXAMPLEgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDijWmME7LKHXmYKFbu8o0BtObaZ7nlx7fxyuBepQjNEEOHCN4Wv4G36Z9ZZ3cPtwOe8X2gxkAmOX/ENLIPkbOukshZkeiByRE+eGfuiDKr/pt9PmuDGN+rx7q0mGAfmbaB/BnDVHsVVjYwQKmulyZs8K4t3YgK9dLZ0aCzC231fkZINCGzisJRA/1xD5a871mlQgKWkZg1soez0Cilg4zs4kKDIrA6+YgGMdcYBuTByCZJ99BtODdmiVRgJgS9lT1p6ZQUmXJqORKPZlhIh16QAzo4XS2GvVW1s2gG6TDEWziJPpM/7nHyqd9UBxY3L0wuQvaYvuzkS4UAXcIJWI6lAgMBAAECggEAB7MzdG/mOzOk5XBMdwRvDV+dj5T2k0IDZqspSRQJERZ2bF3I+Mpp3yy22IKDjrYWPTyLPuiPhfdAJs7aPbn0Bl4HJqt4Jky/u0qMuWV4BlX0F69KKIk+ngGteTWFVh8SydWpsQvfqCotDa5trT8R6Ogo419G5hExkfbC6jXcVCoBnNqstps6devIqfCd2b8xnX/fOfz/J4mQAADeRyMgd3EIDn0cVo/sU8M2wMLgVV+MEjt1geWPeNeien/AcEgPM9yy+lATRHIpqOrx8bECXeUTDA+OoxhWbMxnQ1U4o5Wjd/+dg+MF05I2tCUYy0jQLlzYE0P6N7YvODXIO2MoGQKBgQD9aazMSEpIn+866sXoYT5typ6OCoBYsp/+1DOqueL/uVF4Nv1baFtE6gs+QeKmPsbbaMeEXkKNCUzaF8UdYyojUuGVzqmvx/1sr/czPgzMVPKkdc6+0fs9x4CFPsfeXLfg7hVc//udAHIGYLpBCrB07UsXg0syhjzYZJFbeux/ewKBgQDk3YjN5+JBxEG0AzRpcT2QT7zCwclxTyAg7Ddnv7V+TL2WN2hwTA7f04FlCZwgJEZwefkuixtfR4tK9U9zuvxDyXnCqk49HATokyfviTr6K1TZar5Z1t/M6GDEWGepcxleWwKhcS5V5DExF2PWB02xC7C7ZruA2thndZblrhvAXwKBgQCiB9+k/tQAe8LLOTIx03vHV7bpu201SYFjvusKTrEGMcgVxZNZzvAMsFlgBWCWS616vRRVXq/O3hN1n505nR5kV6pFz05QRt+Tjy/QY+xq+iXrYig/eqPabKWQjQPe+gnYmGKwhDyttosx6Mcur1cEbHWHIzwBojNlaWhHxeFR4QKBgQDPdV2AQLVhJlTkp48IEcVbnlweMum2k6ItFdL3cdlEPq4Qj/NU8Cz/icseWoKyxA8x/+732NMcIE9MyGeYIaRwkh6UbipzzIVKibJGuR/EDCli2BbqexPtu6uT8AsvmA0j8d3FmEIHS82nkWtHZOFxHoa6qVpIaJiH2BjL5HJ1gwKBgQDRSXUc4VkiyyF/3KUienl5WZC2gT4pnTlx09UkP5ydC21guGRNyJlfXtZlcq/tPTXc6ZBG0k7p6WUfAK6egBXo5woRrwT4otgblwVv/ZsyQnuRNQ8InUggv7MkSIcpYBhq6uwzB8Cl3xuxtnyHjutJa1zXWdJER3L5lPkXLvXzhw==-----END PRIVATE KEY-----

 11. Nowe konto powinno być dostępne na liście:

 12. Konfiguracja AutoML w XTM:

Problemy z Synchronizacją:

Istnieje przypadek w którym mogą wystąpić problemy z synchronizacją, gdy poprawny klucz zostaje oznaczony jako nieprawidłowy. W takim przypadku prosimy zastosować poniższe kroki:

 1. Upewnij się że dane są prawidłowe.
 2. Wprowadź poprawność klucza.
 3. Naciśnij przycisk zapisz.
 4. Poczekaj godzinę (Nie mniej niż 60 min) i naciśnij synchronizuj.

Problem synchronizacji będzie naprawiony w XTM 12.3